سرمایه گذاری 30 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در پروژه های عمرانی کیش برابر با یک سوم بودجه عمرانی کشور است

تاریخ :‌ 1399-12-10       عکاس : تهورینظرات بینندگان