مصوبات این جلسه جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره کیش

تاریخ :‌ 1400-09-13       عکاس : نهورینظرات بینندگان