مصوبات این جلسه جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره کیش

تاریخ :‌ 1399-12-10       عکاس : نهورینظرات بینندگان