مصوبات این جلسه جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره کیش

تاریخ :‌ 1401-02-30       عکاس : نهورینظرات بینندگان