مصوبات این جلسه جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در جزیره کیش

تاریخ :‌ 1400-10-27       عکاس : نهورینظرات بینندگان