سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی:کیش به لحاظ زیر ساخت های فرهنگی درشرایط مناسبی قرار دارد اما متاسفانه با قراردادهای خاص، این زیر ساخت ها از دست مردم خارج شده و امروز هزینه های سنگینی بابت استفاده از فضاهای فرهنگی که متعلق به مردم است تحمیل شده است

تاریخ :‌ 1403-04-23       عکاس : ---نظرات بینندگان